Instytut Medyczny, wcześniej Instytut Pielęgniarstwa został utworzony 1 października 2003r. wraz z uruchomieniem studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Z dniem 1 października 2010r. został przekształcony w Instytut Medyczny z uwagi na uruchomienie od roku akademickiego 2010/2011 kierunku ratownictwo medyczne. W Instytucie Medycznym funkcjonuje Zakład Pielęgniarstwa oraz Zakład Ratownictwa Medycznego. Celem Instytutu jest stwarzanie warunków umożliwiających młodzieży rozwój ogólny i zawodowy oraz wspieranie absolwentów w dalszej edukacji, a misją Instytutu troska o studenta i pełnię jego rozwoju. Siedzibą Instytutu Medycznego od początku powstania do roku 2021 był budynek B w kompleksie Uczelni przy ul. Mickiewicza 21. Wraz z oddaniem do użytku we wrześniu 2021 Centrum Symulacji Medycznej (CSM), budynek Centrum (G) stał się jednocześnie siedzibą Instytutu Medycznego.

DYREKTORZY INSTYTUTU

 • dr n. o zdr. Izabela Gąska (2020-nadal)
 • dr n. hum. Ewa Poźniak (2016-2020)
 • dr n. o zdr. Krzysztof Jakubowski (2015-2016)
 • dr n. med. Anna Bednarek (2008-2015)
 • dr n. med. Elżbieta Cipora (2005-2008)
 • prof. dr hab. n. med. Kazimierz Pasternak (2003-2005)

UROCZYSTOŚCI INSTYTUTOWE

Istotne znaczenie mają również uroczystości zawodowe. Są to: Symbolika Zawodu Pielęgniarki/Pielęgniarza i Dzień Ratownictwa Medycznego. Symbolika Zawodu Pielęgniarki/Pielęgniarza jest to ważne wydarzenie w przygotowaniu do zawodu studentów kierunku pielęgniarstwo, będące przejawem integracji z grupą zawodową pielęgniarek, jak również momentem w którym studenci II roku składają ślubowanie i otrzymują symbol zawodu – czepek pielęgniarski. Dzień Ratownictwa Medycznego przypada na 13 października i w tym dniu przyszli ratownicy medyczni razem już z aktywnymi zawodowo starszymi kolegami zatrudnionymi w Bieszczadzkim Pogotowiu Ratunkowym biorą udział w uroczystych obchodach tego święta organizowanych w murach naszej Uczelni.

KONFERENCJE NAUKOWE – PIELĘGNIARSTWO

Od momentu powstania Instytutu organizowane są onkologiczne konferencje naukowe.

 • I Ogólnopolska Konferencja pod hasłem „Jak żyć z chorobą nowotworową” - maj 2004r.,
 • II Ogólnopolska Konferencja pn. „Jakość życia pacjentów z chorobą nowotworową” - 24-25.06.2005r.
 • III Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa „Niepełnosprawność w następstwie chorób nowotworowych. Definiowanie niepełnosprawności”- 29-30.06.2006r. Materiały pokonferencyjne, również w języku angielskim zostały wydrukowane w numerze IV/2006 i I/2007 Zdrowia publicznego.
 • IV Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa „Promocja zdrowia, profilaktyka i znaczenie czynników środowiskowych w chorobach nowotworowych. Problemy definiowania niepełnosprawności” - 31.05.- 01.06.2007r. W trakcie Konferencji przeprowadzono 11 sesji naukowych. Za udział w konferencji przyznano 15 punktów eduka¬cyjnych. W listopadzie 2007 roku w Suplemencie „Polish Journal of Environmental Studies” Vol. 16, No 5A (2007) - (KBN 10 pkt, IF z 2003 roku 0, 352) ukazało się 130 referatów wygłoszonych podczas tejże Konferencji, w tym 26 referatów pracowników kierunku pielęgniarstwo. Ponadto w numerach 3 i 4 „Zdrowia Publicznego” (kwartalnik punktowany - 3 punkty KBN) ukazało się 15 prac, w tym 4 publikacje pracowników Instytutu.
 • V Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa „Środowiskowe uwarunkowania chorób nowotworowych. Opieka, leczenie i profilaktyka” – 23-24.10.2009r. W 2010r. wydano 2 monografie pokonferencyjne z tejże konferencji (polsko- i angielskojęzyczną).
 • VI Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa „Epidemiologia, profilaktyka oraz postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów” - 27-28.05.2011r. Prezentowane prace zostały opublikowane w formie monografii angielskojęzycznej.
 • VII Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa „Profilaktyka, leczenie i opieka w chorobach nowotworowych” - 29-30.05.2014r.

W każdej z tych konferencji uczestniczyło ok. 200 osób, w tym pielęgniarki, lekarze, lekarze specjaliści w dziedzinie chirurgii, onkologii, ginekologii, pracownicy naukowo-dydaktyczni z ośrodków akademickich w Polsce (m.in. Kraków, Lublin, Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Poznań), a także z zagranicy, tj. Norwegii, Białorusi i Słowacji. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne zawierające m.in. certyfikaty uczestnictwa i streszczenia referatów.
Tematyka konferencji wynikała z aktualnych proble¬mów zdro¬wotnych współczesnego społeczeństwa. Celem konferencji było podniesienie poziomu wiedzy na temat chorób nowotworowych i niepełnosprawności oraz integra¬cja środowiska medycznego. Konferencje organizowane były przy współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położ¬nych w Krośnie, Szpitalem Specjalistycznym SPZOZ w Sanoku, Szpitalem Specjalistycznym Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. Bronisława Markiewicza w Brzozowie, Kliniką Hematologii i Onkologii Dziecięcej Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, Okrę¬gową Izbą Lekarską w Krakowie, Katedrą i Zakładem Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Białoruską Medyczną Akademią Kształcenia Podyplomowego w Grodnie.

KONFERENCJE NAUKOWO-SZKOLENIOWE – RATOWNICTWO MEDYCZNE

 •  I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ratownictwo medyczne Euroregionu Karpackiego" - 23 - 24.11.2012r.
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Podmioty Ratownicze w Systemie Bezpieczeństwa Państwa" - 24-25.10.2013r.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa „Współdziałanie fundamentem skutecznego ratownictwa" - 16-17.10.2014r.
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa „Bezpieczeństwo na co dzień. Podstawy - obszary - podmioty" - 22.10.2015r.
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne ratownictwo – możliwości, rozwój, oczekiwania” - 20.10.2016r.

TEMATY BADAWCZE REALIZOWANE W INSTYTUCIE MEDYCZNYM

 •  „Epidemiologia, profilaktyka i wybrane uwarunkowania życia kobiet z rozpoznaniem raka piersi”
 • „Akceptacja choroby nowotworowej” „Niepełnosprawność – przyczyny, następstwa, profilaktyka i rehabilitacja”
 • „Analiza występowania pierwiastków w tkankach stawu kolanowego”  „Ocena jakości życia nosicielek mutacji genu BRCA1 po profilaktycznej operacji narządu rodnego”
 •  „Stężenie kwasu foliowego i homocysteiny w surowicy krwi pępowinowej w zależności od wybranych czynników środowiskowych”
 •  „Rodzinne, społeczno – religijne konteksty starzenia się. Studium empiryczne na przykładzie słuchaczy Uniwersytetów III Wieku w województwie podkarpackim”
 • „Czynniki społeczno – demograficzne i medyczne determinujące jakość życia kobiet z nowotworem piersi”
 • „Zachowania zdrowotne osób po 50 roku życia hospitalizowanych z powodu chorób układu krążenia w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Sanoku”

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA

Studenci Instytutu Medycznego swoje zainteresowania zawodowe i naukowe realizują w 4 organizacjach studenckich, tj. kołach naukowych i kołach zainteresowań:

 • Studenckie Koło Wolontariatu
 • Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarek
 • Studenckie Koło Naukowe Ratowników Medycznych
 • Klub Honorowych Dawców Krwi "Studencki Dar"

KONFERENCJE STUDENCKIE

 • I Studencka Konferencja Naukowa „Promocja zdrowia i profilaktyka w działaniach studentów”. Sanok 06.2010 r.
 •  II Studencka Konferencja Naukowa „Znaczenie profilaktyki chorób cywilizacyjnych w opinii i badaniach studentów”. Sanok 09.06.2011 r.
 • III Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wiedza społeczeństwa wyznacznikiem jakości opieki pielęgniarskiej”. Sanok 06.2012 r.
 • IV Studencka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne – przeszłość i teraźniejszość”. Sanok 27.06.2013 r.
 • V Studencka Konferencja Naukowo – Szkoleniowa pn. „Profesjonalizm w działaniach pielęgniarki i ratownika medycznego” Sanok 18 maja 2017 r. (13 prac wygłoszonych przez studentów Zakładu Pielęgniarstwa)
 •  VI Studencka Konferencja Naukowo - Szkoleniowa pn. „Współczesne pielęgniarstwo – wyzwania i dylematy. Praktyka, edukacja, rozwój”. Sanok 5 maja 2019 r. (8 prac wygłoszonych przez studentów Zakładu Pielęgniarstwa).

WSPÓŁPRACA MIĘDZYUCZELNIANIA I MIĘDZYNARODOWA

Współpraca z ośrodkami o podobnym profilu naukowym i dydaktycznym, szczególnie umiejscowionymi w bliskim sąsiedztwie, stwarza także możliwości wymiany na¬uczycieli akademickich i studentów w ramach wizyt studyjnych, krótkich wizyt roboczych połączonych z wygłoszeniem wykładów dla studentów, studenckich praktyk zawodowych oraz pozyskiwania kadry naukowej. Jednym z elementów działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, prowadzonej często przy współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, jest organizacja konferencji naukowych, seminariów i spotkań, których ostatecznym i wymiernym efektem jest wydawanie w formie publikacji materiałów pokonferencyjnych.

Współpraca zagraniczna jest oparta na tzw. umowach ramowych i umowach Erasmus+. Dla kierunku pielęgniarstwo są to umowy z następującymi uczelniami:
• Medical University - Varna (Bułgaria)
• Vysoká škola polytechnická Jihlava (Czechy)
• Universiteti Shtetëror i Tetovës (Macedonia)
• Univerzitet Goce Delchev Shtip (Macedonia)
• ISAVE - Instituto Superior De Saude do Alto Ave (Portugalia)
• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Słowacja)
• Katolicka Univerzita v Ružomberku (Słowacja)
• Prešovská univerzita v Prešove (Słowacja)
• Mehmet Akif Ersoy Universitesi (Turcja)
• Kilis 7 Aralik Universitesi (Turcja)
• Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta (Turcja)
• Adnan Menderes Üniversitesi (Turcja)
• Avrasya Üniversitesi (Turcja)
• Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Turcja)
• Universita degli Studi dell'Aquila (Włochy)
• Rothschild Hospital Ap-Hp Paris (Francja).
W ramach tych umów organizowane są wyjazdy zagraniczne studentów i pracowników oraz wizyty gości z zagranicy w Sanoku. Nauczyciele akademiccy i studenci Zakładu Pielęgniarstwa aktywnie uczestniczą w ramach programach Erasmus i Erasmus+.

PROJEKTY REALIZOWANE W INSTYTUCIE MEDYCZNYM

W ostatnich latach w Instytucie Medycznym realizowano następujące projekty:

 1. Projekt: Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku (PO WER 5.3).
  Okres realizacji projektu: 01.09.2016-31.10.2021 r. Środki pozyskane z Projektu przeznaczane były dla studentów kierunku pielęgniarstwo na finansowanie dodatkowych stypendiów, praktyk obowiązkowych oraz ponadprogramowych, a także zajęć dodatkowych i kosztów dojazdu oraz zakwaterowania. Projekt gwarantuje najlepszym absolwentom zatrudnienie przez Partnerów Projektu.
 2. Projekt: Program wzmocnienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenia zasobów kadry pielęgniarskiej (PO WER 5.5)
  Okres realizacji projektu: 01.10.2018-31.12.2022 r. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie zasobów kadrowych pielęgniarek poprzez kompleksowe wsparcie edukacyjne studentów kierunku pielęgniarstwo. W projekcie uczestniczyło 16 studentów II roku kierunku pielęgniarstwo, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2017/2018 oraz 12 absolwentów kierunku pielęgniarstwo, którzy ukończyli kształcenie w roku akademickim 2019/2020 i podjęli pracę zawodową, z którymi Uczelnia zawarła wcześniej porozumienia. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1.10.2018 r. do 31.12.2022 r.
 3. Projekt: Kompetencja - Rozwój - Samorealizacja! (PO WER 3.5)
  Okres realizacji projektu: 01.01.2019-31.12.2022 r. Głównym celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku poprzez poszerzenie oferty Biura Karier, rozwój informatycznych narzędzi zarządzania Uczelnią oraz podniesienie kompetencji zarządczych i dydaktycznych kadry Uczelni.