O INSTYTUCIE
Instytut Pielęgniarstwa został utworzony 1 października 2003r. wraz z uruchomieniem kierunku pielęgniarstwo. Z dniem 1 października 2010r. został przekształcony w Instytut Medyczny z uwagi na uruchomienie nowego kierunku ratownictwo medyczne. W Instytutcie Medycznym funkcjonuje Zakład Pielęgniarstwa oraz Zakład Ratownictwa Medycznego. Aktualnie, studenci kształcą się na 2 kierunkach: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Celem Instytutu Medycznego jest stwarzanie warunków umożliwiających młodzieży rozwój ogólny i zawodowy oraz wspieranie absolwentów w dalszej edukacji.

Podstawą do otwarcia kierunku pielęgniarstwo była decyzja Ministra Edukacji i Sportu z dnia 2 kwietnia 2003r. o nadaniu uprawnienia do prowadzenia wyższych studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ, wydana po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Kierunek posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia, a także został wpisany do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.

Kierunek ratownictwo medyczne został uruchomiony od roku akademickiego 2010/2011 po uzyskaniu w dniu 29 grudnia 2009r. uprawnień do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na tym kierunku, nadanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studia zawodowe na kierunku pielęgniarstwo (stacjonarne) oraz ratownictwo medyczne (stacjonarne, niestacjonarne) trwają trzy lata (6 seme­strów). Uczelnia prowadziła również studia niestacjo­narne, tzw. pomostowe dla pielęgniarek/pielęgniarzy posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w za­wodzie pielęgniarki/pielęgniarza. Studiujące pielęgniarki/pielęgniarze mogły podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać tytuł licencjata pielęgniarstwa. Czas trwania studiów wynosił od 2 do 3 semestrów w zależności od typu ukończonej średniej szkoły medycznej. Od roku akademickiego 2009/2010 studia pomostowe dla pielęgniarek, dofinansowywane były w ramach projektu „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Studia licencjackie na kierunku pielęgniarstwo umożliwiają uzyskanie wyższego wy­kształcenia zawodowego, otwierają również możliwość dalszego kształcenia na dwuletnich studiach magisterskich. Program studiów jest zgodny z wymogami Unii Europejskiej, a uzyskany dyplom umożliwia pracę w zawodzie nie tylko w Polsce, ale i w krajach Wspólnoty. Przedmioty teoretyczne, realizowane są na terenie Uczelni w bardzo dobrze wyposażo­nych pracowniach: umiejętności pielęgniarskich, biochemii i mikrobiologii, anatomii i fizjo­logii.

Dnia 16 lutego 2007r. Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie zatwierdził do realizacji przez PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku, program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwa Onkologicznego”. Decyzja została wydana na okres 6 lat. Pracownicy Instytutu Medycznego opracowali ten program, ponieważ istnieje zapotrzebowanie na profesjonalnie przygotowaną kadrę pielęgniarską, która będzie się opiekować pacjentami z chorobami nowotworowymi. Szkolenia dla pielęgniarek były przeprowadzane w systemie dziennym i wieczorowym. Nauka trwała dwa lata. Pierwsza edycja szkolenia została zakończona w 2010r.

15 lipca 2016 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego po pozytywnej ocenie wniosku przez Polską Komisję Akredytacyjną, przyznał PWSZ im. J. Grodka w Sanoku uprawnienia do prowadzenia dwuletnich studiów magisterskich, na kierunku pielęgniarstwo.

Od roku akademickiego 2016/2017 w Instytucie Medycznym rozpoczęto realizację projektu pn. „Program rozwojowy na rzecz poprawy jakości kształcenia studentów na kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku”. Środki pozyskane z Projektu przeznaczane są dla studentów kierunku pielęgniarstwo na finansowanie dodatkowych stypendiów, praktyk obowiązkowych oraz ponadprogramowych, a także zajęć dodatkowych i kosztów dojazdu oraz zakwaterowania.Projekt gwarantuje najlepszym absolwentom zatrudnienie przez Partnerów Projektu.

Od roku akademickiego 2018/2019 w Instytucie Medycznym/Zakładzie Pielęgniarstwa rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu pn.„Program wzmocnienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenia zasobów kadry pielęgniarskiej”. Głównym celem tego projektu jest zwiększenie zasobów kadrowych pielęgniarek  poprzez kompleksowe wsparcie edukacyjne studentów kierunku pielęgniarstwo. W projekcie uczestniczy 16 studentów II roku kierunku pielęgniarstwo, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2017/2018 oraz 12 absolwentów kierunku pielęgniarstwo, którzy ukończą kształcenie w roku akademickim 2019/2020 i podejmą pracę zawodową zgodnie z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1.10.2018 r. do 31.12.2022 r. 

DYREKTORZY INSTYTUTU

 • prof. dr hab. n. med. Kazimierz Pasternak (2003-2005)
 • dr n. med. Elżbieta Cipora (2005-2008)
 • dr n. med. Anna Bednarek (2008-2015)
 • dr n. o zdr. Krzysztof Jakubowski (2015-2017)
 • dr n. hum. Ewa Poźniak ( 2017-2020)
 • dr n. o zdr. Izabela Gąska (2020-nadal) 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, KONFERENCJE

Od momentu powstania Instytutu, corocznie organizowane są onkologiczne konferencje naukowe. Pierwsza pod hasłem Jak żyć z chorobą nowotworową odbyła się w maju 2004 roku, II konferencja Jakość życia pacjentów z chorobą nowotworową miała miejsce w czerwcu 2005 roku. Były to konferencje o zasięgu krajowym.

 • W 2006 roku odbyła się III konferencja pod tytułem Niepełnosprawność w następstwie chorób nowotworowych. Definiowanie niepełnosprawności. Konferencja ta miała charakter międzynarodowy, a materiały pokonferencyjne, również w języku angielskim zostały wydrukowane w numerze IV/2006 i I/2007 Zdrowia publicznego.
 • W dniach 31.05.-01.06.2007r. odbyła się IV Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa pod hasłem Promocja zdrowia, profilaktyka i znaczenie czynników środowiskowych w chorobach nowotworowych. Problemy definiowania niepełno­sprawności. W trakcie Konferencji przeprowadzono 11 sesji naukowych. Za udział w konferencji przyznano 15 punktów eduka­cyjnych. W listopadzie 2007 roku w Suplemencie „Polisch Journal of Environmental Studies” Vol. 16, No 5A (2007) - (KBN 10 pkt, IF z 2003 roku 0, 352) ukazało się 130 referatów wygłoszonych podczas tejże Konferencji, w tym 26 referatów pracowników kierunku pielęgniarstwo. Ponadto w numerach 3 i 4 „Zdrowia Publicznego” (kwartalnik punktowany - 3 punkty KBN) ukazało się 15 prac, w tym 4 publikacje pracowników Instytutu.
 • W dniach 23-24.10.2009r. odbyła się V Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa pod tytułem „Środowiskowe uwarunkowania chorób nowotworowych. Opieka, leczenie i profilaktyka”. W 2010r. wydano 2 monografie pokonferencyjne z tejże konferencji (polsko- i angielskojęzyczną).
 • W dniach 27-28.05.2011r. odbyła się VI Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa pod hasłem "Epidemiologia i profilaktyka oraz postępy w diagnostyce i leczeniu nowotworów". Prezentowane prace zostały opublikowane w formie monografii angielskojęzycznej.
 • W dniach 29-30.05.2014r. odbyła się VII Międzynarodowa Onkologiczna Konferencja Naukowa pod hasłem ,,Profilaktyka, leczenie i opieka w chorobach nowotworowych"

W każdej z tych konferencji uczestniczyło ok. 200 osób, w tym pielęgniarki, lekarze, lekarze specjaliści w dziedzinie chirurgii, onkologii, ginekologii, pracownicy naukowo-dydaktyczni z ośrodków akademickich w Polsce (m.in. Kraków, Lublin, Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Poznań), a także z zagranicy, tj. Norwegii, Białorusi i Słowacji. Uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne zawierające m.in. certyfikaty uczestnictwa i streszczenia referatów.

Tematyka konferencji wynikała z aktualnych proble­mów zdro­wotnych współczesnego społeczeństwa. Celem konferencji było podniesienie poziomu wiedzy na temat chorób nowotworowych i niepełnosprawności oraz integra­cja środowiska medycznego. Konferencje organizowane były przy współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położ­nych w Krośnie, Szpitalem Specjalistycznym SPZOZ w Sanoku, Szpitalem Specjalistycznym Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego im. ks. Bronisława Markiewicza w Brzozowie, Kliniką Hematologii i Onkologii Dziecięcej Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, Okrę­gową Izbą Lekarską w Krakowie, Katedrą i Zakładem Epidemiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Białoruską Medyczną Akademią Kształcenia Podyplomowego w Grodnie.

W Instytucie Medycznym organizowane są także konferencje z zakresu ratownictwa medycznego.

Cykl Konferencji ratownictwa medycznego:

 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Ratownictwo medyczne Euroregionu Karpackiego" - listopad 2012
 • II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Podmioty Ratownicze w Systemie Bezpieczeństwa Państwa" - wrzesień 2013
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa "Współdziałanie fundamentem skutecznego ratownictwa" - październik 2014
 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo Szkoleniowa "Bezpieczeństwo na co dzień. Podstawy - obszary - podmioty" - październik 2015

Instytut Medyczny poza działalnością czysto dydaktyczną prowadzi ożywioną działalność naukową. Pracownicy naukowo-dydaktyczni instytutu publikują swoje prace w czasopismach medycznych oraz w Zeszytach Naukowych PWSZ. Studenci również włączają się do działalności naukowo - badawczej. Efektami tych prac są ich publikacje.

W 2010r. opublikowano dwie monografie (po konferencji z 2009 roku), których redaktorami są pracownicy Instytutu Medycznego: dr Elżbieta Cipora oraz dr Anna Bednarek:

 • Profilaktyka, epidemiologia i opieka w chorobach nowotworowych, red. Cipora E., Bednarek A., PWSZ im. J. Grodka w Sanoku, Sanok 2010 (3 KBN, ISBN 978-83-61802-20-4)
 • Selected aspects of malignant diseases, red. Cipora E., Bednarek A., PWSZ im. J. Grodka w Sanoku, Sanok 2010 (7 KBN, ISBN 978-83-61802-24-2).

W 2011r. opublikowano monografię anglojęzyczną:

 • Malignant diseases as a health problem of modern society, red. E. Cipora, I. D. Karwat. Wyd. PWSZ im. J. Grodka w Sanoku, Sanok 2011 (ISBN 978-83-61802-32-7).

WSPÓŁPRACA MIĘDZYUCZELNIANIA I MIĘDZYNARODOWA

Współpraca z ośrodkami o podobnym profilu naukowym i dydaktycznym, szczególnie umiejscowionymi w bliskim sąsiedztwie, stwarza także możliwości wymiany na­uczycieli akademickich i studentów w ramach wizyt studyjnych, krótkich wizyt roboczych połączonych z wygłoszeniem wykładów dla studentów, studenckich praktyk zawodowych oraz pozyskiwania kadry naukowej. Jednym z elementów działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej, prowadzonej często przy współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, jest organizacja konferencji naukowych, seminariów i spotkań, których ostatecznym i wymiernym efektem jest wydawanie w formie publikacji materiałów pokonferencyjnych.

Współpraca zagraniczna jest oparta na tzw. umowach ramowych i umowach Erasmus+. Dla kierunku pielęgniarstwo są to umowy z następującymi uczelniami:

 • Medical University - Varna (Bułgaria)
 • Vysoká škola polytechnická Jihlava (Czechy)
 • Universiteti Shtetëror i Tetovës (Macedonia)
 • Univerzitet Goce Delchev Shtip (Macedonia)
 • ISAVE - Instituto Superior De Saude do Alto Ave (Portugalia)
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Słowacja)
 • Katolicka Univerzita v Ružomberku (Słowacja)
 • Prešovská univerzita v Prešove (Słowacja)
 • Mehmet Akif Ersoy Universitesi (Turcja)
 • Kilis 7 Aralik Universitesi (Turcja)
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta (Turcja)
 • Adnan Menderes Üniversitesi (Turcja)
 • Avrasya Üniversitesi (Turcja)
 • Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Turcja)
 • Universita degli Studi dell'Aquila (Włochy) 
 • Rothschild Hospital Ap-Hp Paris (Francja).

W ramach tych umów organizowane są wyjazdy zagraniczne studentów i pracowników oraz wizyty gości z zagranicy w Sanoku.

Nauczyciele akademiccy i studenci Zakładu Pielęgniarstwa aktywnie uczestniczą w ramach programach Erasmus i Erasmus+. W ostatnim okresie czasu miały miejsce następujące wyjazdy:

 • rok akademicki 2016/2017 – trzech nauczycieli akademickich wyjechało w celu prowadzenia zajęć/szkoleń do Norwegii (Nordlandssykehuset Bodo), oraz jeden do Włoch (Universita Degli Studi Dell'aquila L Aquila), siedmiu studentów wyjechało celem odbycia praktyk (Słowacja - Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach; Włochy - Universita Degli Studi Dell'aquila L Aquila oraz Zjednoczone Królestwo -Graham Care Group w Kent);
 • rok akademicki 2017/2018 – sześciu nauczycieli akademickich wyjechało w celu prowadzenia zajęć/szkoleń na Słowację (Presovska Univerzita v Presove) i do Czech (Vysoka Skola Polytechnicka Jihlava) oraz 1 student na praktyki do Zjednoczonego Królestwa (Graham Care Group w Kent);
 • rok akademicki 2018/2019 – sześciu nauczycieli akademickich w wyjechało w celu prowadzenia zajęć/szkolenia do Portugali (Amar Terra Verde Lda w Vila Werde), Włoch (Universita Degli Studi Dell'aquila w L Aquila) i Francji (Rothschild Hospital Ap-Hp w Paryżu) oraz dwóch studentów z Turcji (Kocaeli University) studiowało w Instytucie Medycznym.
 • rok akademicki 2019/2020 - jedna studentka z Hiszpanii (University of La Laguna) studiowała w Instytucie Medycznym.

Ważnym elementem udziału nauczycieli w międzynarodowych programach była wizyta studyjna w której uczestniczyło dziewięciu nauczycieli akademickich. Wizyta odbyła się w portugalskim ośrodku naukowo – badawczym (Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário CESPU) i miała na celu wymianę doświadczeń oraz zawarcie współpracy w zakresie prowadzenia międzynarodowych badań naukowych w pielęgniarstwie, szkoleń i wymianę nauczycieli/studentów w ramach staży i praktyk zawodowych.

DZIAŁALNOŚĆ STUDENCKA

Studenci Instytutu Medycznego swoje zainteresowania zawodowe realizują w 4 organizacjach studenckich, tj. kołach naukowych i kołach zainteresowań:

 • Studenckie Koło Wolontariatu
 • Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarek
 • Studenckie Koło Naukowe Ratowników Medycznych
 • Koło Zainteresowań Klub Honorowych Dawców Krwi "Studencki Dar"

Istotne znaczenie mają również uroczystości zawodowe organizowane przez studentów. Są to: Symbolika Zawodu Pielęgniarskiego i Dzień Ratownictwa Medycznego. Symbolika Zawodu Pielęgniarskiego jest to ważne wydarzenie w przygotowaniu do zawodu studentów kierunku pielęgniarstwo, będące przejawem integracji z grupą zawodową pielęgniarek, jak również momentem w którym studenci II roku składają ślubowanie i otrzymują symbol zawodu – czepek pielęgniarski. Dzień Ratownictwa Medycznego przypada na dzień 13 października każdego roku i będzie organizowany przez przyszłych ratowników medycznych.

Centrum Symulacji Medycznej

Ważnym przedsięwzięciem uczelni w zakresie doskonalenia jakości kształcenia jest dostosowanie warunków uczenia się do współczesnych wymogów wynikających ze standardów przygotowujących do wykonywania zawodu pielęgniarki. Centrum Symulacji Medycznej (Budynek G, ul. Mickiewicza 21) realizowane jest w ramach projektu pn. ,,Budowa Centrum Symulacji Medycznej dla kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne oraz wyposażenie pracowni i laboratoriów dla kierunku mechanika i budowa maszyn w PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku – nr RPPK.06.04.02-18-0001/18”. Realizowana inwestycja będzie przeznaczona na potrzeby kształcenia studentów kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczneRealizacja zajęć dydaktycznych w pracowniach wysokospecjalistycznych przyczyni się do lepszego opanowania wiedzy i umiejętności oraz weryfikacji efektów uczenia się. Spodziewanym efektem będzie zwiększone zainteresowanie kandydatów studiami na kierunkach medycvznych, a w przyszłości ograniczenie deficytu wysoko wykwalifikowanych kadr medycznych w naszym regionie i kraju.

W skład Centrum Symulacji Medycznej wchodzić będą:

 • Sala Opieki Pielęgniarskiej - obejmująca 3 pomieszczenia umożliwiać będzie prowadzenie zajęć jednocześnie dla trzech 6 osobowych grup studentów. Sale będą wyposażane w symulatory pacjenta dorosłego, dziecka oraz niemowlęcia i będą obsługiwane przez trzy jednostki sterujące, a pomieszczenie kontrolne składać się będą z trzech sterowni z odrębnymi jednostkami. Zajęcia wprowadzające oraz przeprowadzane po zakończeniu zajęć, będą odbywać się w salach debriefingu.
 • Sale egzaminu OSCE - przeznaczone będą głównie do przeprowadzania egzaminów, a zamiennie będą służyć, jako sale do ćwiczenia z tzw. pacjentami standaryzowanymi oraz do nauki resuscytacji. Pracownie do przeprowadzenia egzaminu praktycznego składać się będą z 10 stacji wyposażonych w trenażery, skomputeryzowane symulatory pacjenta.
 • Sala symulacji z zakresu ALS – do ćwiczeń z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.
 • Sala symulacji z zakresu BLS – do ćwiczeń z zakresu podstawowych zabiegów resuscytacyjnych.
 • Pracownie do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich (4 pracownie) przeznaczone będą do ćwiczeń z podstaw pielęgniarstwa oraz badań fizykalnych równoczesne na 3 stanowiskach. Wyposażenie pracowni umożliwiać będzie nabycie umiejętności opieki pielęgniarskiej nad dorosłym i dzieckiem. Wyposażenie pracowni umiejętności pielęgniarskich będzie zgodne z zaleceniami Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Pielęgniarek i Położnych w zakresie standardu wyposażenia pracowni umiejętności pielęgniarskich. Urządzenie i wyposażenie pracowni pielęgniarskich zapewniać będzie warunki do realizacji ćwiczeń z zakresu podstaw pielęgniarstwa i badań fizykalnych.
 • Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich (geriatryczna i opieki długoterminowej) – której urządzenie i wyposażenie umożliwi opanowanie efektów uczenia się z zakresu opieki pielęgniarskiej nad osobą starszą, przewlekle chorą lub niepełnosprawną.
 • Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich (zabiegowa z intensywnym nadzorem pielęgniarskim) – której urządzenie i wyposażenie umożliwi opanowanie efektów uczenia się z zakresu opieki pielęgniarskiej nad osobą w stanie zagrożenia życia.
 • Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich (pediatryczna i położniczo-ginekologiczna) - której urządzenie i wyposażenie umożliwi opanowanie efektów uczenia się z zakresu pielęgniarskiej opieki pediatrycznej oraz położniczo - ginekologicznej.
 • Pracownia medycznych zabiegów ratunkowych i ratownictwa medycznego – stanowić będą 2 sale do nauki w ramach przedmiotu podstawy ratownictwa medycznego.
 • Pracownia anatomii i fizjologii - wyposażona będzie w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem do nauki anatomii. Program został stworzony na podstawie rzeczywistej ludzkiej anatomii, przeznaczony jest dla edukacji medycznej. Zapewnia on studentom zintegrowane i kompleksowe środowisko edukacji anatomicznej. Ponadto sala zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne do anatomii, które posiada uczelnia w swoich zasobach tj. tablice anatomiczne, ryciny, modele anatomiczne z tworzyw sztucznych.
 • Pracownia rzeczywistości wirtualnej i komputerowego wspomagania nauczania – umożliwiać będzie realizację zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem tzw. symulacji wirtualnego pacjenta. Pracownia będzie wyposażana w oprogramowanie umożliwiające ćwiczenia praktyczne (wirtualni pacjenci, analiza przypadków, specjalistyczne oprogramowanie do dydaktyki medycznej, dostęp do baz medycznych i czasopism pełnotekstowych, materiały e-learningowe, możliwość prowadzenia testów itp.).
 • Pracownia biochemii i mikrobiologii – będzie to sala przeznaczona do nauki biochemii i mikrobiologii oraz pracownia analiz instrumentalnych z zapleczem do magazynowania sprzętu laboratoryjnego, substancji chemicznych, ich mieszanin oraz do przygotowywania preparatów. Przewiduje się instalację 5 rodzajów gazów technicznych oraz wody destylowanej. Ponadto sala zostanie wyposażona w pomoce dydaktyczne, które posiada uczelnia w swoich zasobach.
 • Sale ćwiczeniowe/seminaryjne – planuje się zorganizowanie 3 sal ćwiczeniowo/ seminaryjnych, z których dwie dla grupy 40-stu studentów i jedna dla 50-ciu studentów. Sale zostaną wyposażone dodatkowo w zestawy wyposażenia prezentacyjnego i komunikacyjnego w tym w monitory interaktywne i projektory multimedialne oraz system nagłośnienia.
 • Sale audytoryjne do przeprowadzenia wykładów - planuje się zorganizowanie 3 sal audytoryjnych dla grupy 100-tu studentów, które zostaną wyposażone w sprzęt do prezentacji i komunikacji w tym w monitory interaktywne i projektory multimedialne oraz system nagłośnienia.
 • Czytelnia multimedialna - która będzie umożliwiać dostęp do Internetu oraz zasobów cyfrowych nauki i uczelni.

Pomieszczenia techniczne i socjalno-biurowe - stanowić będą pomieszczenia: węzła cieplnego, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, rozdzielni elektrycznej oraz serwerowni. Ponadto planuje się zespół pomieszczeń sanitarnych, socjalnych, administracyjno – biurowych, magazynowych oraz szatnie.

AKREDYTACJE – kierunek pielęgniarstwo

Wizyty zespołów oceniających:

12-13.01.2004 (2003/2004) KRASzM - pozytywna 3 lata (Decyzja Ministra Zdrowia Nr 5/2004 z dnia 14.05.2004)
02.04.2007 (2006/2007) KRASzM - pozytywna 5 lat (Decyzja Ministra Zdrowia Nr 7/II/2007 z dnia 17.05.2007)
21-22.11.2008 (2008/2009) PKA - pozytywna 5 lat (Uchwała Prezydium PKA Nr 121/2009 z dnia 5.03.2009)
22.04.2010 (2009/2010) - monitoring KRASzM – pozytywnie (protokół z wizytacji zespołu KRASzM z dnia 22.04.2010)
18.06.2012 (2011/2012) - KRASzPiP pozytywna 4 lata (Decyzja Ministra Zdrowia nr 17/III/2012 z dnia 18.06.2012)
22-23.05.2015 (2014/2015) - PKA - pozytywna 6 lat (Uchwała Prezydium PKA nr 747/2015 z dnia 17.09.2015)
06.04.2016 (2015/2016) - KRASZPiP pozytywna 4 lata (Decyzja Ministra Zdrowia nr 65/IV/2016 z dnia 31.05.2016)