KOŁA NAUKOWE

  • Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarek: zebrania członków koła odbywają się regularnie co 2 tygodnie. Głównym celem działalności koła jest przygotowywanie studentów do podjęcia aktywności naukowo-badawczej. Studenci przygotowują referaty w formie prezentacji multimedialnych, na których przedstawiają opracowania wyników przeprowadzonych badań. Studenci uczestniczą w organizowanych poza Instytutem spotkaniach naukowych, dyskusjach, seminariach i konferencjach. Opiekunem koła jest dr n. o zdr. Aneta Mielnik Profil na Facebooku 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 

  • Studenckie Koło Wolontariatu, którego celem jest rozwijanie u młodzieży wrażliwości na potrzeby innych ludzi, niesienie bezinteresownej pomocy i nabywanie doświadczeń wynikających ze specyfiki zawodów medycznych. Koło propaguje idee wolontariatu wśród młodzieży i społeczności lokalnej, przygotowuje wolontariuszy do świadczenia usług, angażuje młodzież w akcje i programy o zasięgu ogólnopolskim i europejskim, pozyskuje środki finansowe. Członkowie koła organizują i uczestniczą w różnych akcjach charytatywnych tj. Dzień Dziecka, Mikołajki dla dzieci z SPZOZ w Sanoku czy akcja „Ziemia sanocka dla szpitala”. Działalność w kole daje satysfakcję z niesienia pomocy potrzebującym, szansę zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń, pokazuje jak można pożytecznie spędzić swój wolny czas. Systematyczne spotkania członków koła od­bywają się na terenie Instytutu co dwa tygodnie. W czasie tych spotkań, studenci omawiają na bieżąco trudne problemy, z któ­rymi spotykają się w czasie pracy w środowisku, a także dzielą się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem. Wolontariusze obej­mują stałą opieką osoby wymagające pomocy na terenie Sanoka. Biorą udział w akcjach i programach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskicm. Opiekunem koła jest mgr piel. Małgorzata Dżugan

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

  • Koło Zainteresowań Klub Honorowych Dawców Krwi "Studencki Dar": rok założenia: 2014. Cele koła: zrzeszenie wszystkich studentów UP im. Jana Grodka w Sanoku będących honorowymi dawcami krwi. Do zadań klubu należy propagowanie i popularyzowanie akcji zbiorowego i indywidualnego oddawania krwi. Opiekunem koła jest mgr piel. Edyta Krowicka