Podstawą prawną kształcenia praktycznego w Zakładzie Pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku są: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr. 164, poz. 1365 z późn. zm.), Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z dnia 2011 r. Nr 112 poz. 654 zpóźn. zm.), Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. – o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z dnia 2011 r. Nr 174 poz. 1039 zpóźn. zm.),Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko – dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z dnia 2012 r. poz. 631), Statut i Regulamin Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. Grodka w Sanoku oraz plany studiów i programy kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo to studia o profilu praktycznym, a po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. W ramach kształcenia praktycznego program nauczania zawiera 2300 godzin w tym 1100 godzin zajęć praktycznych (55 ECTS) i 1200 godzin praktyk zawodowych (30 ECTS). Kształcenie praktyczne odbywa się w oparciu o bazę własną uczelni oraz podmiotów leczniczych. Kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone opanowaniem tych umiejętności w pracowni umiejętności pielęgniarskich.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane są w czasie całego toku studiów w oparciu o następujące przedmioty należące do obowiązkowych: 

 • w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej: podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna.
 • w zakresie opieki specjalistycznej: choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna.

  

W trakcie kształcenia praktycznego student studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności obejmujące:

 • samodzielne wykonywanie zawodu zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego i zindywidualizowanego podejścia do pacjenta, z poszanowaniem i respektowaniem jego praw;
 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
 • promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej jednostki i grupy społecznej;
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
 • planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
 • samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz wykonywanie medycznych czynności ratunkowych;
 • podejmowanie współpracy z członkami zespołu terapeutycznego w procesie zapobiegania, diagnozowania, terapii, rehabilitacji i pielęgnowania;
 • samodzielne orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo – pielęgnacyjnych;
 • organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej;
 • organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy;
 • przygotowanie pacjenta do samoopieki oraz opiekuna do sprawowania opieki nad pacjentem.

Praktyki zawodowe – plan zajęć.lp.jpg