Zasady prowadzenia procesu dyplomowania

Celem egzaminu dyplomowego jest potwierdzenie stopnia opanowania przez studenta wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie określonym standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest, uzyskanie pozytywnych ocen/zaliczenia (co najmniej dostateczne oceny końcowe) ze wszystkich przedmiotów objętych programem kształcenia oraz praktyk studenckich na studiach pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne. Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna w skład, której wchodzą: przewodniczący i egzaminatorzy – osoby posiadające kierunkowe wykształcenie zawodowe.

Egzamin dyplomowy składa się z: części teoretycznej i praktycznej. W związku z praktycznym charakterem kierunku studiów oraz koniecznością przystąpienia po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata do Państwowego Egzaminu Ratownika Medycznego (PERM) przez absolwenta, studenci kierunku ratownictwo medyczne nie piszą prac dyplomowych zgodnie z §50 ust. 1 pkt 3), oraz §55 ust. 1 pkt 5) Regulaminu Studiów Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

W części teoretycznej student rozwiązuje test pisemny z zakresu przedmiotów zawodowych objętych programem kształcenia.

Część praktyczna przeprowadzana jest w pracowniach: medycznych czynności ratunkowych i polega na rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego, które ma charakter zadania praktycznego typu „symulacja medyczna zdarzeń”.

Ocenę końcową z egzaminu dyplomowego wystawia się na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego w części teoretycznej i praktycznej egzaminu dyplomowego.

Podstawą obliczenia końcowego wyniku studiów licencjackich zgodnie z §58 ust. 3 pkt 2) Regulaminu Studiów Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku jest:

• jeśli program studiów nie przewiduje pracy dyplomowej, wówczas końcowy wynik studiów stanowi sumę 3 średniej ocen wymienionej w ust. 2 pkt 1) oraz 1 oceny wymienionej w ust. 2 pkt 3),

Szczegółowe zasady dotyczące procesu dyplomowania określa Regulamin Studiów, Regulamin egzaminu dyplomowego w Zakładzie Ratownictwa Medycznego oraz procedura procesu dyplomowania.