I STOPNIA

kierunek: PIELĘGNIARSTWO (lic., S)

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo na studiach pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku realizowane jest w Instytucie Medycznym (początkowo w Instytucie Pielęgniarstwa) od roku akademickiego 2003/2004. Studia posiadają profil praktyczny i są prowadzone w formie stacjonarnej. Po zakończonym cyklu kształcenia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo jest zgodne z Misją i Strategią Rozwoju PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku i spójne z założeniami rozwoju województwa podkarpackiego i miasta Sanoka.

Program kształcenia opracowany został na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. i uwzględnia efekty kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla profilu praktycznego w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Przedmioty obowiązkowe i przypisane im szczegółowe efekty kształcenia z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych realizowane w czasie całego toku studiów i należą do następujących nauk:

  1. Nauki podstawowe (anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia);
  2. Nauki społeczne (psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki);
  3. Nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej (podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badania fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie, zajęcia fakultatywne do wyboru: zakażenia szpitalne, język migowy, promocja zdrowia psychicznego);
  4. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej (choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego).

 

W ramach kształcenia praktycznego program nauczania zawiera 2300 godzin w tym 1100 godzin zajęć praktycznych (55 ECTS) i 1200 godzin praktyk zawodowych (30 ECTS). Kształcenie praktyczne odbywa się w oparciu o bazę własną uczelni i podmiotów leczniczych. Nabywanie umiejętności praktycznych jest poprzedzone kształtowaniem tych umiejętności w warunkach symulowanych w pracowniach umiejętności pielęgniarskich.

Studia trwają 6 semestrów i obejmują łącznie 4810 godzin kształcenia, którym przypisano 196 punktów ECTS, umożliwiają uzyskanie wyższego wykształcenia zawodowego oraz otwierają możliwość dalszego kształcenia na dwuletnich studiach magisterskich.  

kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE (lic., S/NS)

Kształcenie na kierunku Ratownictwo Medyczne - studia pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku realizowane jest w Instytucie Medycznym od roku akademickiego 2010/2011. Studia posiadają profil praktyczny i są prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Po zakończonym cyklu kształcenia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry medycznej na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Polską Ramą Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla profilu praktycznego w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Potrzeba kształcenia w zawodzie ratownika medycznego wynika m.in. z postępu cywilizacyjnego, wzrastającej liczby wypadków i urazów, nadumieralności z powodu chorób układu krążenia oraz coraz częściej występujących zdarzeń o charakterze masowym.  Ponadto położenie geograficzne Polski na granicy Unii Europejskiej wymusza uzupełnienie i dostosowanie programu kształcenia do współczesnych wyzwań.

Studia trwają 6 semestrów i obejmują łącznie 3260 godzin kształcenia, którym przypisano 180 punktów ECTS, umożliwiają uzyskanie wyższego wykształcenia zawodowego oraz umożliwiają kształcenie na studiach drugiego stopnia.  Praktyki zawodowe realizowane sa w wymiarze 600 godzin, a ich celem jest doskonalenie zdobytej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności praktycznego jej wykorzystania.

II STOPNIA

kierunek: PIELĘGNIARSTWO (mgr, S/NS)

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo na studiach drugiego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku realizowane jest w Instytucie Medycznym od roku akademickiego 2016/ 2017. Studia posiadają profil praktyczny i są prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Po zakończonym cyklu kształcenia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa.

Program kształcenia opracowany został na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. i uwzględnia efekty kształcenia zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla profilu praktycznego w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Studia trwają 4 semestry i obejmują łącznie 1320 godzin kształcenia, którym przypisano 122 punkty ECTS. Program studiów zawiera szczegółowe efekty kształcenia z zakresu:

  1. Nauk społecznych – (teoria pielęgniarstwa, pielęgniarstwo europej­skie, zarządzanie w pielęgniarstwie, badania naukowe w pielęgniarstwie, dydaktyka medyczna, podstawy psychoterapii);
  2. Nauk w zakresie opieki specjalistycznej (nowoczesne techniki diagnostyczne, intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej, pielęgniarstwo specjalistyczne: opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych nerek, opieka pielęgniarska w chorobach przewlekłych układu oddechowego, opieka pielęgniarska nad chorym z cukrzycą, opieka pielęgniarska nad chorym z przetoką jelitową, opieka pielęgniarska nad chorym ze schorze­niami naczyń, pielęgnowanie pacjenta z ranami przewlekłymi, opieka pielęgniarska nad chorym na stwardnienie rozsia­ne, opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobami krwi, opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną).

Ponadto program studiów zawiera moduł wybieralny oraz język angielski. Praktyki zawodowe stopnia obejmują 160 go­dzin, którym przypisano 10 punktów ECTS. Kształcenie praktyczne realizowane jest w specjalistycznych podmiotach leczniczych oraz placówkach oświatowo-wychowawczych.

II STOPNIA

kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE (mgr, S/STUDIA 26+)

Absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne będą przygotowani do pracy w służbach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i obronności takimi jak służby mundurowe, instytucje porządku publicznego, ochrony osób i mienia, instytucje zarządzania kryzysowego i organizacji bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej. Absolwenci kierunku będą mogli ubiegać się o zatrudnienie w Siłach Zbrojnych a także Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Służbie Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego. Będą przygotowani do pełnienia funkcji zawodowych w ramach struktur zarządzania kryzysowego w administracji państwowej i samorządowej a także do pracy jako specjaliści ds. bezpieczeństwa informacji niejawnych w różnych instytucjach.

Zapraszamy na studia! Więcej informacji w Dziale Toku Studiów PWSZ, tel. 134655954, e-mail: studias@pwsz-sanok.edu.plstudian@pwsz-sanok.edu.pl 

INSTYTUT MEDYCZNY
UP im. Jana Grodka w Sanoku
Budynek B, pok. 106

Kontakt:
Dyrektor Instytutu 13 46 55 961
Sekretariat 13 46 55 960
medyczny@pwsz-sanok.edu.pl