kierunek: PIELĘGNIARSTWO (lic., mgr)


Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku realizowane są na studiach pierwszego i drugiego stopnia, mają profil praktyczny i odbywają się w formie studiów stacjonarnych. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje odpowiednio tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa/ magistra pielęgniarstwa.


Studia na kierunku pielęgniarstwo dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie od roku akademickiego 2017/2018 jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U, poz. 1370).Studia na kierunku pielęgniarstwo dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie od roku akademickiego 2018/2019 i 2019/2020 jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1861 z późn. zm.).


Opis efektów kształcenia dla studiów o profilu praktycznym w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. Nr 253, Poz. 2218), a efekty uczenia się są zgodne z 6 i 7 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji określonych
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r.(Dz.U. Poz. 2218).


Program studiów I i II stopnia dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2017/2018 i 2018/2019 r. opracowanyzostał na podstawie Standardów kształcenia w zawodzie pielęgniarki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. (Dz.U, poz. 631). Program studiów I i II stopnia dla studentów, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/2020 r. opracowanyzostał na podstawie Standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu pielęgniarki zgodnie zRozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. (Dz.U, poz. 1573).


Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo jest zgodne z Misją i Strategią Rozwoju UP im. Jana Grodka w Sanoku i spójne z założeniami rozwoju województwa podkarpackiego i miasta Sanoka.

kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE (lic., S/NS)

Kształcenie na kierunku Ratownictwo Medyczne - studia pierwszego stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku realizowane jest w Instytucie Medycznym od roku akademickiego 2010/2011. Studia posiadają profil praktyczny i są prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Po zakończonym cyklu kształcenia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry medycznej na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Polską Ramą Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego dla profilu praktycznego w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Potrzeba kształcenia w zawodzie ratownika medycznego wynika m.in. z postępu cywilizacyjnego, wzrastającej liczby wypadków i urazów, nadumieralności z powodu chorób układu krążenia oraz coraz częściej występujących zdarzeń o charakterze masowym.  Ponadto położenie geograficzne Polski na granicy Unii Europejskiej wymusza uzupełnienie i dostosowanie programu kształcenia do współczesnych wyzwań.

Studia trwają 6 semestrów i obejmują łącznie 3260 godzin kształcenia, którym przypisano 180 punktów ECTS, umożliwiają uzyskanie wyższego wykształcenia zawodowego oraz umożliwiają kształcenie na studiach drugiego stopnia.  Praktyki zawodowe realizowane sa w wymiarze 600 godzin, a ich celem jest doskonalenie zdobytej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności praktycznego jej wykorzystania.