Kierunek: PIELĘGNIARSTWO (studia I stopnia, studia II stopnia)

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku realizowane są na studiach pierwszego i drugiego stopnia, mają profil praktyczny i odbywają się w formie studiów stacjonarnych (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia) i niestacjonarnych (studia pierwszego stopnia / pomostowe). Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje odpowiednio tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa / magistra pielęgniarstwa.

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO studia I stopnia stacjonarne

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo, studia I stopnia trwa sześć semestrów – ogólna liczba godzin kształcenia wynosi 4780 i 183 ECTS, które są przypisywane efektom uczenia się do zajęć teoretycznych, praktycznych i praktyk zawodowych oraz przygotowania pracy dyplomowej. Ramowy plan zajęć na kierunku pielęgniarstwo uwzględnia różnorodne, aktywizujące formy zajęć (wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe). Na studiach I stopnia uwzględniono godziny zajęć z samokształcenia, których celem jest przygotowanie studentów do edukacji ustawicznej. Samokształcenie umożliwia pogłębianie zdobytej wiedzy i umiejętności, a także ciągły rozwój.
Po realizacji określonych programem studiów przedmiotów z grup treści podstawowych i kierunkowych student przystępuje do egzaminu dyplomowego, który składa się z: prezentacji pracy dyplomowej, części teoretycznej (przeprowadzonej w formie ustnej), części praktycznej (przeprowadzonej w podmiotach leczniczych).

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO studia I stopnia niestacjonarne (pomostowe)

W zależności od rodzaju ukończonej szkoły oraz liczby zrealizowanych godzin w cyklu kształcenia, w roku akademickim 2021/2022 uruchomione zostały 3 ścieżki kształcenia: A, B i C w ramach studiów I stopnia pomostowych. Czas trwania studiów zawodowych oraz liczba godzin (ogółem) w przypadku pielęgniarek które są absolwentami pięcioletnich liceów medycznych (ścieżka A) to dwa semestry i 1170 godzin, dla absolwentów dwuletnich szkół policealnych i pomaturalnych (ścieżka B) to trzy semestry i 2440 godzin, a dla absolwentów dwuipółletnich szkół policealnych i pomaturalnych (ścieżka C) dwa semestry i 2014 godzin.
Po realizacji określonych programem studiów przedmiotów z grup treści podstawowych i kierunkowych student przystępuje do egzaminu dyplomowego obejmującego część teoretyczną i praktyczną oraz obronę pracy dyplomowej (licencjackiej).

Kierunek: PIELĘGNIARSTWO studia II stopnia

Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo studia II stopnia trwa cztery semestry – ogólna liczba godzin kształcenia wynosi 1305 - 121 ECTS, które są przypisywane efektom uczenia się do zajęć teoretycznych, praktycznych i praktyk zawodowych oraz przygotowania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. Ramowy plan zajęć na kierunku pielęgniarstwo uwzględnia różnorodne, aktywizujące formy zajęć (wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe).
Po realizacji określonych programem studiów przedmiotów z grup treści podstawowych i kierunkowych student przystępuje do egzaminu dyplomowego obejmującego: prezentację pracy dyplomowej, sprawdzenie wiedzy polegającej na rozwiązaniu testu pisemnego, sprawdzenie umiejętności polegających na rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego w formie pisemnej lub ustnej.

Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE (studia I stopnia)

Kształcenie na kierunku Ratownictwo Medyczne - studia pierwszego stopnia w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku realizowane jest w Instytucie Medycznym od roku akademickiego 2010/2011. Studia posiadają profil praktyczny i są prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Po zakończonym cyklu kształcenia absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry medycznej na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku pracy zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Polską Ramą Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego dla profilu praktycznego w obszarze kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.
Studia trwają 6 semestrów i obejmują łącznie 3700 godzin kształcenia, którym przypisano 180 punktów ECTS, umożliwiają uzyskanie wyższego wykształcenia zawodowego oraz umożliwiają kształcenie na studiach drugiego stopnia. Praktyki zawodowe realizowane sa w wymiarze 960 godzin, a ich celem jest doskonalenie zdobytej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności praktycznego jej wykorzystania.