Charakterystyka profilu absolwenta (możliwości zatrudnienia oraz kontynuacji kształcenia).

 Tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

 • uzyskał wiedzę w zakresie:
 • rozwoju, budowy i funkcji organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych;
 • etiologii, patomechanizmu, objawów klinicznych, przebiegu i sposobu postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych;
 • uwarunkowań i mechanizmów funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego;
 • organizacji systemu opieki zdrowotnej w Rzeczypospolitej Polskiej i wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej;
 • zasad promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
 • funkcjonujących modeli opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą;
 • etycznych, społecznych i prawnych uwarunkowań wykonywania zawodu pielęgniarki.
 • nabył umiejętności w zakresie:
 • udzielania świadczeń związanych z promocją zdrowia i profilaktyką chorób;
 • udzielania pierwszej pomocy i podejmowania działań ratowniczych w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • rozpoznawania problemów zdrowotnych i określania priorytetów w opiece pielęgniarskiej;
 • samodzielnego organizowania, planowania i sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej;
 • samodzielnego udzielania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach);
 • decydowania o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
 • współpracy z rodziną i/lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki pielęgniarskiej oraz prowadzenia działań edukacyjnych;
 • przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej;
 • wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich;
 • dokonywania analizy jakości opieki pielęgniarskiej;
 • organizowania pracy własnej i podległego personelu oraz współpracy w zespołach opieki zdrowotnej.
 • wykazuje się kompetencjami społecznymi w zakresie:
 • kierowania się dobrem pacjenta, poszanowania godności i autonomii osób powierzonych opiece, okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych oraz empatii w relacji z pacjentem i jego rodziną;
 • przestrzegania praw pacjenta;
 • samodzielnego i rzetelnego wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki, w tym przestrzegania wartości i powinności moralnych w opiece nad pacjentem
 • ponoszenia odpowiedzialności za wykonywane czynności zawodowe
 • zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu
 • przewidywania i uwzględniania czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta
 • dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych.

 Absolwent kierunku pielęgniarstwo po ukończeniu studiów przygotowany jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, w zakresie:

 • rozpoznawania warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta;
 • rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych pacjenta;
 • planowania i sprawowania opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem;
 • samodzielnego udzielania w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;
 • realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
 • orzekania o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
 • edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

 Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 Absolwent kierunku pielęgniarstwo może podjąć pracę w:

 • podmiotach leczniczych,
 • jednostkach opieki zdrowotnej, niebędących podmiotami leczniczymi,
 • jednostkach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej w zakresie kierowania i zarządzania zespołami pielęgniarek lub położnych,
 • podmiotach leczniczych na stanowiskach administracyjnych, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
 • podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 i 2110) lub urzędach te podmioty obsługujących, w ramach którego wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej,
 • Ministerstwie Obrony Narodowej (pełnienie służby) oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej na stanowiskach służbowych, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną,
 • Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności (pełnienie służby),
 • domach pomocy społecznej określonych w przepisach o pomocy społecznej, z uwzględnieniem uprawnień zawodowych pielęgniarki określonych w ustawie,
 • żłobkach lub klubie dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1428),
 • organach samorządu pielęgniarek i położnych lub wykonywanie pracy na rzecz samorządu,
 • poza zakładem pracy pielęgniarki, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, albo pełnienie funkcji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej, jeżeli z pełnieniem tej funkcji jest związane zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy.

 

Zawód pielęgniarki jest samodzielnym zawodem medycznym. Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno – pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej, włącznie ze świadczeniem usług w domu chorego.

Tytuł magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia, który:

I. posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej oraz badań naukowych i rozwoju pielęgniarstwa, a w szczególności:

1. zasad i metod monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz realizacji działań promocyjno-profilaktycznych w populacji osób zdrowych;
2. standardów realizacji zaawansowanych i samodzielnych świadczeń pielęgniarskich;
3. mechanizmów działania produktów leczniczych i zasad ich ordynowania;
4. wytycznych terapeutycznych i standardów opieki pielęgniarskiej w chorobach przewlekłych;
5. zasad i metod edukacji osób zdrowych i chorych w chorobach przewlekłych;
6. roli pielęgniarki w koordynowanej opiece zdrowotnej;
7. problematyki zarządzania zespołami pielęgniarskimi i organizacjami opieki zdrowotnej;
8. uwarunkowań rozwoju w zakresie jakości usług zdrowotnych;
9. regulacji prawnych dotyczących wykonywania zawodu pielęgniarki i udzielania świadczeń zdrowotnych;
10. metodologii badań naukowych i zasad ich prowadzenia;
11. wymagań dotyczących przygotowywania publikacji naukowych;
12. kierunków rozwoju pielęgniarstwa w Europie i na świecie;
13. zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece długoterminowej;
14. uwarunkowań kulturowych i religijnych w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami różnych narodowości i wyznań;
15. metodyki kształcenia zawodowego przeddyplomowego i podyplomowego.


II. posiada umiejętności z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej oraz badań naukowych i rozwoju pielęgniarstwa, a w szczególności:

1. monitorowania stanu zdrowia dzieci i osób dorosłych, w tym osób starszych, oraz wdrażania działań edukacyjnych i promocyjno-profilaktycznych;
2. rozwiązywania problemów zawodowych, szczególnie związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji;
3. dobierania, zlecania i interpretowania badań diagnostycznych w ramach posiadanych uprawnień;
4. opracowywania programów edukacji terapeutycznej pacjenta z chorobą przewlekłą, prowadzenia edukację i dokonywania ewaluacji tego programu;
5. samodzielnego pielęgnowania pacjenta z raną przewlekłą i przetoką;
6. koordynowania opieki zdrowotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia;
7. ordynowania leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, w tym wystawiania na nie recept lub zleceń;
8. udzielania samodzielnych porad zdrowotnych w zakresie posiadanych kompetencji zawodowych;
9. tworzenia standardów opieki pielęgniarskiej oraz wdrażania je do praktyki pielęgniarskiej;
10. stosowania odpowiednich przepisów prawa w działalności zawodowej;
11. określania zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską oraz opracowywania założeń pielęgniarskiej polityki kadrowej;
12. komunikowania się z pacjentem, uwzględniając uwarunkowania kulturowe i wyznaniowe;
13. organizowania i nadzorowania pracy zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego;
14. prowadzenia badań naukowych i upowszechniania ich wyników;
15. wykorzystywania wyników badań naukowych i światowego dorobku pielęgniarstwa dla rozwoju praktyki pielęgniarskiej;
16. zapewnienia opieki pacjentowi wentylowanemu mechanicznie w warunkach opieki długoterminowej stacjonarnej i domowej;
17. stosowania metodyki nauczania oraz ewaluacji realizacji zadań z zakresu kształcenia zawodowego.


III. posiada kompetencje społeczne w zakresie:
1. dokonywania krytycznej oceny działań własnych i działań współpracowników z poszanowaniem różnic światopoglądowych i kulturowych;
2. formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej i zasięgania porad ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
3. okazywania dbałości o prestiż związany z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i solidarność zawodową;
4. rozwiązywania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i wskazywania priorytetów w realizacji określonych zadań;
5. ponoszenia odpowiedzialności za realizowane świadczenia zdrowotne;
6. wykazywania profesjonalnego podejścia do strategii marketingowych przemysłu farmaceutycznego i reklamy jego produktów.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).