Sylwetka absolwenta

Charakterystyka profilu absolwenta  (możliwości zatrudnienia oraz kontynuacji kształcenia) po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.

 

Dyplom licencjata pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1) w zakresie wiedzy posiada:

a)   szczegółową wiedzę z zakresu pielęgniarstwa,

b)   ogólną wiedzę z zakresu innych nauk medycznych,

c)    znajomość regulacji prawnych, norm etycznych i deontologii odnoszących się do wykonywania zawodu pielęgniarki;

 

2)   w zakresie umiejętności potrafi:

a)     korzystać z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki,

b)     udzielać świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom,

c)     sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem niepełnosprawnym i umierającym,

d)   samodzielnie wykonywać zawód, zgodnie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz holistycznego podejścia do pacjenta uwzględniającego poszanowanie i respektowanie jego praw

e)   organizować pracę własną: nawiązywać współpracę w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjować i wspierać działania społeczności lokalnej na rzecz zdrowia;

 

3)   w zakresie kompetencji społecznych:

a)   skutecznie i z empatią porozumiewa się z pacjentem,

b)    posiada świadomość czynników wpływających na reakcje własne i pacjenta,

c)    posiada świadomość konieczności permanentnego, ustawicznego kształcenia się.

 

Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno – opiekuńczych, opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno – hospicyjnej, domach opieki społecznej, sanatoriach, szkołach i jednostkach ratownictwa medycznego. Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno - pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej.

 

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, który jest sprofilowany zawodowo.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia

 

Charakterystyka profilu absolwenta (możliwości zatrudnienia oraz kontynuacji kształcenia) po ukończeniu studiów drugiego stopnia.

  

Dyplom magistra pielęgniarstwa uzyskuje absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, który:

 

1) posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu pielęgniarstwa i innych nauk medycznych;

2) w zakresie umiejętności potrafi:

a) rozwiązywać problemy zawodowe, szczególnie związane z podejmowaniem decyzji w sytuacjach trudnych, wynikających ze specyfiki zadań zawodowych i warunków ich realizacji,

b) określać standardy profesjonalnej opieki w każdym wieku i stanie zdrowia pacjenta oraz wdrażać je do praktyki zawodowej,

c) prowadzić badania naukowe w zakresie swojej specjalności oraz upowszechniać ich wyniki w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki pielęgniarskiej, podnoszenia jakości świadczeń oraz prowadzenia wymiany informacji,

d) organizować i nadzorować opiekę pielęgniarską, z uwzględnieniem przyjętych teorii i koncepcji opieki,

e) organizować pracę podwładnych i własną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczając interesy pacjentów, pracowników i organizacji,

f)  wykorzystywać przepisy prawa w działalności zawodowej oraz stosować je w praktyce w zarządzaniu organizacją, jej częścią lub zespołem pracowniczym (pielęgniarek i położnych),

g) opracowywać założenia polityki kadrowej oraz planu zatrudnienia personelu odpowiednio do strategii i zapotrzebowania pacjentów na opiekę pielęgniarską,

h) opracowywać i wdrażać do praktyki zawodowej narzędzia monitorowania i oceny jakości opieki pielęgniarskiej,

i)  dokonywać wyboru i stosować określone metody, techniki organizatorskie i techniki zarządzania w badaniu, rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i usprawnianiu pielęgniarstwa,

j)  dokonywać wyboru optymalnych metod nauczania i uczenia się oraz stosować wybrane z nich, w zależności od specyfiki treści nauczania oraz celu, który należy osiągnąć,

k)  opracowywać programy edukacji zdrowotnej i realizować je w odniesieniu do wybranego środowiska społecznego, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnych.

 

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo jest przygotowany do pracy indywidualnej z pacjentem, jego rodziną w warunkach zamieszkania oraz grupą pacjentów w placówkach ochrony zdrowia i opieki społecznej, a szczególnie w:

  • szpitalach,
  • zakładach: pielęgnacyjno – opiekuńczych i opiekuńczo – leczniczych, podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, pracy chronionej,
  • ośrodkach: opieki paliatywno – hospicyjnej, medycyny pracy, służby medycyny,
  • placówkach nauczania i wychowania (szkoły, przedszkola, żłobki),
  • domach opieki społecznej,
  • jednostkach ratownictwa medycznego,
  • sanatoriach, medycynie przemysłowej, administracji państwowej i samorządowej.

 

Zawód pielęgniarki jest samodzielnym zawodem medycznym. Absolwent pielęgniarstwa może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w zakresie usług medyczno – pielęgniarskich, poradnictwa w zakresie profilaktyki i edukacji medycznej, włącznie ze świadczeniem usług w domu chorego.