Charakterystyka profilu absolwenta studiów licencjackich I stopnia

W zakresie wiedzy absolwent posiada wiedzę dotyczącą zabezpieczenia osoby znajdującej się w miejscu zdarzenia oraz organizacji działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska. Rozpoznaje stany zagrożenia życia i zdrowia oraz podejmuje medyczne czynności ratunkowe. Wie jak należy transportować osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zna zasady komunikacji z osobami w stanie zagrożenia życia i udzielania wsparcia psychicznego.

W zakresie umiejętności potrafi: udzielić pomocy medycznej osobom w stanie zagrożenia życia i zdrowia, komunikować się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz  udzielać jej wsparcia psychicznego, dokonać oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmować medyczne czynności ratunkowe, zorganizować i przeprowadzić zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W zakresie kompetencji społecznych jest świadomy własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów. Okazuje szacunek wobec pacjenta, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. Potrafi formułować opinie dotyczące pacjentów, klientów, grup społecznych w kontekście związanym z wykonywaniem zawodu. Dba o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.

Absolwent jest przygotowany do pracy: w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających; w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego; w powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego; w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego; w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości; służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach przemysłowych oraz w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.