Charakterystyka profilu absolwenta (możliwości zatrudnienia oraz kontynuacji kształcenia):

Dyplom magistra fizjoterapii uzyskuje absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia, który:

1. Posiada wiedzę z zakresu biomedycznych podstaw fizjoterapii, nauk ogólnych, podstaw fizjoterapii,

fizjoterapii klinicznej, praktyk zawodowych, nauk społecznych i humanistycznych, badań naukowych, a w szczególności:

 • budowy anatomicznej poszczególnych układów organizmu człowieka;
 • genetycznych podstaw zaburzeń rozwoju i funkcjonowania narządów i układów;
 • procesów zachodzących w okresie od dzieciństwa poprzez dojrzałość do starości;
 • właściwości fizycznych komórek i tkanek, mechanizmów działania czynników fizycznych na organizm człowieka oraz procesów metabolicznych na poziomie komórkowym, narządowym i ustrojowym zachodzących w spoczynku i podczas wysiłku fizycznego;
 • procesów fizjologicznych i biochemicznych, skutków bezczynności oraz adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego;
 • objawów, przyczyn oraz mechanizmów procesów patologicznych zachodzących w tkankach i układach organizmu człowieka;
 • opisu działania wybranych grup leków;
 • zasad udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
 • wiedzy z zakresu psychologicznego, pedagogicznego oraz socjologicznego kontekstu niepełnosprawności;
 • etycznych, prawnych i historycznych uwarunkowań wykonywania działalności fizjoterapeutycznej;
 • ekonomicznych aspektów niepełnosprawności;
 • znajomości miejsca fizjoterapii w ramach organizacji polskiego systemu ochrony zdrowia;
 • wiedzy o zdrowiu i zagrożeniach zdrowia oraz skali problemów niepełnosprawności w ujęciu demograficznym i epidemiologicznym;
 • zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości realizując usługi w sferze ochrony zdrowia oraz rozeznania na rynku usług zdrowotnych w Polsce i innych państwach,
 • wyznaczania strategii rozwoju instytucji realizujących usługi w sektorze ochrony zdrowia
 • pojęcia i zasada z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczności zarządzania zasobami własności intelektualnej
 • wiedzy w zakresie wybranych zaburzeń, dysfunkcji i zmian chorobowych u pacjentów w różnym wieku
 • zaawansowanego stopnia znajomości i zrozumienia założeń środków, form i metod terapeutycznych oraz właściwego doboru oraz stosowania u pacjentów w różnym wieku oraz z różnymi dysfunkcjami
 • mechanizmów działania oraz możliwych skutków ubocznych zabiegów z zakresu fizjoterapii – kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, terapii manualnej, specjalnych metod fizjoterapeutycznych
 • zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz wybranych modeli zachowań prozdrowotnych człowieka ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej
 • doboru różnych form adaptowanej aktywności fizycznej w rehabilitacji kompleksowej i podtrzymywaniu sprawności osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
 • działania specjalistycznego sprzętu oraz aparatury stosowanej dla potrzeb fizjoterapii, zarówno dla celów diagnostycznych, jak i leczniczych
 • specjalnych metod fizjoterapii oraz rodzaju oraz sposobu doboru wyrobów medycznych
 • specyfiki leczenia uzdrowiskowego
  • standardów fizjoterapeutycznych
 • podstawowych objawów, etiologii, patomechanizmu i przebiegu jednostek chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne stosowanie środków fizjoterapii i programowanie procesu fizjoterapii
 • diagnostyki fizjoterapeutycznej właściwego planowania, wykonania i ewaluacji programów fizjoterapii
 • metod i technik badawczych stosowanych w ramach realizowanego badania naukowego.

2. Posiada umiejętności z zakresu biomedycznych podstaw fizjoterapii, nauk ogólnych, podstaw fizjoterapii,

fizjoterapii klinicznej, praktyk zawodowych, nauk społecznych i humanistycznych, badań naukowych a w szczególności:

 • przeprowadzenia procesu nauczania ruchów, używając fachowego nazewnictwa, z uwzględnieniem aspektów rozwojowych i metodyki nauczania ruchu u pacjentów w rożnym wieku z różnymi rodzajami dysfunkcji;
 • udzielenia porady w zakresie działań profilaktyczno-zdrowotnych oraz propagowania promocji zdrowia, aktywności fizycznej w profilaktyce wykluczenia i patologii społecznych;
 • kierowania i realizowania programów zdrowotnych, rekreacyjnych, sportowych i estetyki zachowań ruchowych w pracy z pacjentami w różnym wieku i z różnymi dysfunkcjami;
 • stosowania zaawansowanych technik efektywnego komunikowania się z pacjentem lub grupą pacjentów w procesie postępowania profilaktycznego i fizjoterapeutycznego oraz dostosowania formy przekazu do partnera interakcji;
 • motywowania pacjenta oraz rozpoznawania jego różnych stanów emocjonalnych i rozładowywania napięcia;
 • uwzględniania w programowaniu i przebiegu procesu fizjoterapii uwarunkowań kulturowych, religijnych i etnicznych pacjentów;
 • zastosowania technik fizjoterapeutycznych;
 • wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentów w różnym wieku z różnymi rodzajami dysfunkcji oraz zastosowania technik z zakresu metod specjalnych;
 • identyfikowania problemów zdrowotnych; planowanie, dobieranie zabiegów fizjoterapeutycznych w zależności od stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta
 • podejmowania odpowiednich działań diagnostycznych oraz dokonania oceny stanu funkcjonalnego pacjenta, niezbędnej do programowania i monitorowania procesu fizjoterapii
 • tworzenia, wdrażania i modyfikowania programów usprawniających pacjentów w każdym wieku oraz z różnymi rodzajami dysfunkcji;
 • wykonywania zabiegów z zakresu medycyny fizykalnej, fizykoterapii, kinezyterapii, masażu leczniczego, terapii manualnej;
 • wykorzystania form leczenia uzdrowiskowego w programowaniu fizjoterapii;
 • posługiwania się w prowadzeniu fizjoterapii odpowiednio dobranym oraz zaawansowanym technicznie sprzętem;
 • obsługi sprzętu i specjalistycznej aparatury diagnostyczno-pomiarowej w celu oceny funkcjonalnej pacjenta, niezbędnej w procesie fizjoterapii;
 • właściwego doboru wyrobów medycznych w zależności od zidentyfikowanego problemu oraz edukować pacjenta jak z niego korzystać;
 • rozpoznania stanu zagrożenia zdrowia i życia;
 • udzielania pierwszej pomocy;
 • układania krótko i długofalowego programu w zakresie postępowania fizjoterapeutycznego;
 • realizowania założeń planu fizjoterapeutycznego zgodnie z procesem i metodyką nauczania ruchów w odniesieniu do dostępnych warunków oraz zgodnie z obowiązującymi normami;
 • współpracy w zespołach terapeutycznych; pełnienie roli przywódczej w zespołach realizujących zadania zawodowe;
 • analizy prowadzonego procesu usprawniania; identyfikowania błędów i zaniedbań w praktyce fizjoterapeutycznej na każdym etapie oraz wprowadzania działań naprawczych;
 • podejmowania ruchowych form aktywności fizycznej związanych z fizjoterapią
 • stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce fizjoterapeutycznej w bezpośredniej pracy z pacjentem;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej: działań diagnostycznych i fizjoterapeutycznych, funkcjonowania jednostek i instytucji prowadzących działalność w zakresie fizjoterapii;
 • posługiwania się wyspecjalizowanymi narzędziami i technikami informatycznymi w celu pozyskania danych oraz ich analizowania i oceniania;
 • przygotowania wystąpień ustnych oraz prac pisemnych z zakresu fizjoterapii i dziedzin pokrewnych
 • posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu fizjoterapii;
 • stosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF)
 • współdziałania w planowaniu i realizacji prac badawczych w zakresie fizjoterapii oraz dziedzin pokrewnych; formułowanie problemów badawczych, dobieranie właściwych metod i technik badawczych do ich realizacji, a także wyciąganie wniosków z badań naukowych i własnych obserwacji

 3. Posiada kompetencje społeczne w zakresie:

 • utrzymania szacunku kontaktu z pacjentem;
 • wykonywania zawodu, będąc świadomym roli fizjoterapeuty;
 • prezentowania postawy promującej zdrowy styl życia, promocji zdrowia;
 • przestrzegania praw pacjenta i zasad etyki zawodowej;
 • bycia świadomym własnych ograniczeń;
 • korzystania z obiektywnych źródeł informacji;
 • wdrażania zasad współpracy w zespole i całym środowisku;
 • przyjmowania odpowiedzialności podejmowanych decyzji – w kategorii działalności zawodowej oraz bezpieczeństwa siebie i innych.


Po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich w zakresie fizjoterapii absolwent posiada kwalifikacje do świadczenia usług fizjoterapeutycznych związanych z profilaktyką, promocją zdrowego stylu życia oraz rehabilitacją w chorobie i niepełnosprawności przez:

 • badanie i ocenę stanu narządu ruchu, stanów patologicznych narządów i układów organizmu pacjenta, wybranych parametrów układu krążenia i układu oddechowego;
 • badanie zdolności statyczno-kinetycznych narządu ruchu;
 • planowanie i stosowanie odpowiednich technik i metod z uwzględnieniem czynników fizykalnych, wskazań i przeciwwskazań do wykonywania zabiegów, w procesie profilaktyki, terapii i rehabilitacji w: ortopedii i traumatologii, neurologii, pediatrii, internie, chirurgii, laryngologii, okulistyce, stomatologii, onkologii, reumatologii, pulmonologii, geriatrii, urologii, dermatologii, odnowie biologicznej i sporcie;
 • wykonywanie czynności z zakresu kompleksowej fizjoterapii (kinezyterapii, fizykoterapii, balneologii, masażu), oraz pośrednich czynności zawodowych, wynikających z poszczególnych działów medycyny;
 • modyfikowanie metod i szukanie nowych rozwiązań w realizacji zadań zawodowych;
 • stosowanie profilaktyki indywidualnej i środowiskowej w odniesieniu do ochrony własnego zdrowia;
 • ocenianie efektywności działań fizjoterapeutycznych;
 • przygotowanie osób z najbliższego otoczenia pacjenta do zapewnienia komfortu życia codziennego, promowania zdrowia, profilaktyki, stosowania zaleconych technik i metod rehabilitacji;
 • dobieranie sposobów i technik realizowania działań fizjoterapeutycznych, uwzględniając warunki i miejsce ich realizacji, ocenę stanu pacjenta, w tym jego samodzielność;
 • pomaganie człowiekowi w utrzymaniu zdrowia oraz rozwiązywaniu problemów mogących wynikać z jego indywidualnej reakcji na stosowane metody diagnozowania, leczenia, fizjoterapii;
 • nauczanie wykonywania tych czynności życia codziennego, które gwarantują pacjentowi komfort oraz satysfakcję w sferze biologicznej, psychicznej i społecznej w relacji ze środowiskiem;
 • korelowanie działań terapeutycznych z działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi;
 • organizowanie działań w zakresie promocji zdrowia;
 • współpracę z osobami i instytucjami działającymi na rzecz zdrowia indywidualnych osób, grup społecznych, całego społeczeństwa;
 • współpracę z pacjentem, jego rodziną i środowiskiem, grupami wsparcia działającymi na rzecz zdrowia;
 • propagowanie zachowań prozdrowotnych i stylu życia wspierającego zdrowie;
 • uczestnictwo w stwarzaniu odbiorcom usług fizjoterapeutycznych przebywającym w różnych środowiskach, warunków do zachowań prozdrowotnych i realizowania stylu życia wspierającego zdrowie;
 • współpracę z osobami i instytucjami realizującymi programy profilaktyki chorób uznanych za problemy społeczne;
 • współpracę z pacjentem i jego rodziną w zapobieganiu lub ograniczaniu ryzyka wystąpienia choroby i/lub powikłań;
 • realizację działań zapobiegających powstawaniu powikłań w wyniku preferowanego przez pacjenta stylu życia, stosowania metod diagnozowania i terapii;
 • współdziałanie w uzyskaniu przez pacjenta niezależności oraz w kształtowaniu umiejętności radzenia sobie w zmienionej sytuacji życiowej powstałej z przyczyn rozwojowych, choroby, urazu o charakterze fizycznym, psychicznym, społecznym;
 • wykonywanie zabiegów usprawniających funkcje biologiczne, psychiczne i społeczne zgodnie z ustalonym przez zespół fizjoterapeutyczny programem;
 • włączenie rodziny w proces fizjoterapeutyczny, nauczenie działań fizjoterapeutycznych;
 • rozwijanie u człowieka z trwałą lub czasową utratą zdrowia motywacji i zdolności do samodzielnego życia; ocenianie wyników pracy, wprowadzanie modyfikacji do planu działania i stosowanych technik

Absolwent kierunku fizjoterapia może pojąć pracę w:

 • szpitalach klinicznych, wojewódzkich, miejskich i uzdrowiskowych;
 • gabinetach fizjoterapeutycznych w poradniach POZ ;
 • uzdrowiskach i sanatoriach rehabilitacyjnych;
 • ośrodkach rehabilitacyjnych;
 • specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych;
 • poradniach i zakładach pracy chronionej oraz aktywizacji zawodowej;
 • ośrodkach prowadzących kursy doskonalące, warsztaty terapii zajęciowej itp.;
 • hospicjach;
 • domach dziecka i domach opieki;
 • przychodniach sportowo-lekarskich i klubach sportowych;
 • publicznych i niepublicznych placówkach prowadzących działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych;
 • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej;
 • szkołach wyższych, gdzie zajmują się działalnością naukową i dydaktyczną;
 • gabinetach odnowy biologicznej, masażu oraz terapii manualnej;
 • klinikach zdrowia i urody, gdzie troszczą się o kondycję oraz dobre samopoczucie gości;
 • Wellness i SPA;
 • salonach fitness – prowadzą zajęcia z gimnastyki wyszczuplającej, korekcyjnej, aerobiku;
 • absolwenci fizjoterapii mogą także prowadzić własną praktykę fizjoterapeutyczną.


Absolwenci studiów jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia mają wiele możliwości dalszego rozwoju i poszerzania zakresu swoich umiejętności. Mogą kontynuować edukację na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich), studiach podyplomowych oraz kursach doszkalających.