Kształcenie Praktyczne

Podstawą prawną kształcenia praktycznego w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Uczelni Państwowej J. Grodka w Sanoku są:
• Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668),
• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1573),
• Statut i Regulamin Studiów Uczelni Państwowej im. J. Grodka w Sanoku oraz plany studiów i programy kształcenia na kierunku ratownictwo medyczne.

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Praktyki zawodowe studentów kierunku ratownictwo medyczne trwają 960 godzin. Ich celem jest doskonalenie zdobytej wiedzy oraz umiejętności praktycznego jej wykorzystania. Praktyki umożliwiają zdobycie podstawowego doświadczenia zawodowego niezbędnego w pracy ratownika medycznego. Program studiów przewiduje realizację następujących praktyk zawodowych:

rodzaj_praktyk_zawodowych.jpgWarunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest zrealizowanie zajęć udokumentowane zapisami w dzienniku praktyk zawodowych. Na wniosek studenta jako praktyka zawodowa może zostać zaliczona wykonywana praca zawodowa, gdy jej charakter jest zgodny z profilem studiów.