Podstawą prawną kształcenia praktycznego w Zakładzie Fizjoterapii Uczelni Państwowej Grodka w Sanoku są:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668), Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.), Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2015 poz.1944 z późn. zm.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1573), Statut i Regulamin Studiów Uczelni Państwowej im. J. Grodka w Sanoku oraz plany studiów i programy kształcenia na kierunku fizjoterapia.

 

Kształcenie praktyczne na studiach jednolitych magisterskich odbywa się w formie ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych i obejmuje ogółem 3575 go­dzin dydaktycznych, którym przypisano 173 punktów ECTS. W ramach kształcenia praktycznego realizowane są efekty uczenia się zawarte w grupach C, D i F.

Miejscem odbywania zajęć kształtujących umiejętności praktyczne oprócz pracowni na terenie Uczelni są: szpitale uzdrowiskowe, oddziały szpitalne, sanatoria, przychodnie, gabinety fizjoterapii, pracownie protetyczne, kluby sportowe, szkoły, ośrodki specjalne, ośrodki Spa. 

 

Tabela 1. Wykaz praktyk fizjoterapeutycznych realizowanych na kierunku fizjoterapia – studia jednolite magisterskie

tabela1.jpg

Praktyki fizjoterapeutyczne  odbywają się w podmiotach wykonujących działalność leczniczą z którymi Uczelnia zawarła umowy i porozumienia.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane są zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku studiów oraz celami kształcenia i podlegają ocenie. Przebieg każdej praktyki zawodowej jest dokumentowany dzienniku praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia w zakresie fizjoterapii.

Praktyki fizjoterapeutyczne są prowadzone pod kierunkiem fizjoterapeuty, natomiast praktyka asystencka pod kierunkiem lekarza rehabilitacji. Nadzór nad prowadzeniem praktyki sprawuje opiekun praktyk z Uczelni.

 

Charakterystyka opisowa programu kształcenia

  • Studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia trwają nie krócej, niż 10 semestrów.
  • Liczba godzin zajęć, w tym praktyk zawodowych nie może być mniejsza, niż 5260.
  • Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów, nie może być mniejsza, niż 300.
  • Studia mają profil praktyczny. Program studiów obejmuje zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, którym przypisano nie mniej, niż 50 % liczby punktów ECTS koniecznej do ukończenia studiów.
  • Kierunek fizjoterapia jest przyporządkowane do dyscypliny naukowej – nauki medyczne albo  nauki o zdrowiu, albo nauki o kulturze fizyczne jako dyscypliny wiodącej.

 

Minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz punktów ECTS

tabela2.jpg

Program studiów zawiera ponadto nie mniej niż 500 godzin zajęć dydaktycznych, którym przypisano 30 punktów ECTS, które są realizowane, jako zajęcia uzupełniające efekty uczenia się w kategorii wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych. Program studiów umożliwia studentowi wybór zajęć, którym przypisano nie mniej, niż 5% liczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów.

W ramach kształcenia  prowadzone są zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 180 godzin, którym przypisano nie mniej niż 7 punktów ECTS.

W programie uwzględniono zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, które są zajęciami obowiązkowymi bez przypisanych punktów ECTS.

Program studiów obejmuje zajęcia z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w wymiarze 85 godzin, którym przypisano 6 punktów ECTS.

Program studiów przewiduje  22 punkty ECTS za przygotowanie pracy dyplomowej i  przygotowanie do egzaminu dyplomowego.

Zasady prowadzenia procesu dyplomowania

Celem egzaminu dyplomowego na kierunku fizjoterapia (studia jednolite magisterskie) w Uczelni Państwowej im. J. Grodka w Sanoku jest końcowym sposobem weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w kategorii wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych obejmujący nauki ogólne, społeczne i humanistyczne, biomedyczne podstawy fizjoterapii, podstawy fizjoterapii i fizjoterapii klinicznej oraz badania naukowe. Egzamin dotyczy studentów roku programowo najwyższego/ostatniego semestru. Egzamin dyplomowy składa się z prezentacji pracy dyplomowej z wykorzystaniem środków multimedialnych, sprawdzeniu wiedzy oraz umiejętności.

Praca dyplomowa jest rozwiązaniem zagadnienia (problemu) w procesie badawczym z zakresu dyscypliny naukowej zgodniej z kierunkiem kształcenia reprezentowanej przez promotora pracy dyplomowej. Obrona pracy dyplomowej polega na omówieniu głównych tez pracy magisterskiej, metod badań, uzyska¬nych wyników i wniosków oraz odpowiedzi na pytania komisji dotyczące obszaru badań. Ocena końcowa za pracę dyplomową ustalana jest na podstawie ustalonych kryteriów.

Część egzaminu dyplomowego sprawdzająca wiedzę i umiejętności praktyczne przeprowadzana jest w oparciu o obowiązujący wewnętrzny regulamin egzaminu dyplomowego. W regulaminie tym określone są zasady organizacji, formy jego przebiegu, czas oraz kryteria oceniania.