Podstawą prawną kształcenia praktycznego w Zakładzie Pielęgniarstwa Uczelni Państwowej  J. Grodka w Sanoku są: Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668), Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr 112 poz. 654 z późn. zm.), Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011r. Nr 174 poz. 1039 z późn. zm), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz.U. 2019 poz. 1573), Statut i Regulamin Studiów Uczelni Państwowej  im. J. Grodka w Sanoku oraz plany studiów i programy kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

Studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo to studia o profilu praktycznym, a po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata pielęgniarstwa. W ramach kształcenia praktycznego program studiów zawiera 2300 godzin w tym 1100 godzin zajęć praktycznych (41 ECTS)  i 1200 godzin praktyk zawodowych (46 ECTS). Kształcenie praktyczne odbywa się w oparciu o bazę własną uczelni z wykorzystaniem infrastruktury pozwalającej na osiągnięcie efektów uczenia się, w szczególności specjalistycznych pracowniach umiejętności  pielęgniarskich. Kształcenie praktyczne lub jest realizowane jest również w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą, z którymi Uczelnia zawarła stosowne umowy lub porozumienia. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe prowadzone są w podstawowych i specjalistycznych oddziałach szpitalnych, podstawowej opiece zdrowotnej, zakładach opiekuńczo – pielęgnacyjnych i zakładach opiekuńczo – wychowawczych oraz domowej opiece długoterminowej.

Kształtowanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone zaliczeniem tych umiejętności w warunkach symulowanych – w pracowniach umiejętności pielęgniarskich.

Zajęcia praktyczne są prowadzone przez nauczycieli akademickich posiadających aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej oraz co najmniej roczną praktykę zawodową zgodną z rodzajem powierzonych zajęć.

Praktyki zawodowe realizowane są pod kierunkiem osoby posiadającej aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, będącej pracownikiem danego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w którym odbywa się praktyka zawodowa, a nadzór nad jej realizacją sprawuje opiekun praktyk z ramienia Uczelni. W podmiocie leczniczym koordynatorem praktyk zawodowych studentów jest osoba zarządzająca pracą kadry pielęgniarskiej.

 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane są w czasie całego toku studiów w oparciu o następujące przedmioty należące do obowiązkowych: 

 • w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej: podstawy pielęgniarstwa, etyka zawodu pielęgniarki, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, dietetyka, organizacja pracy pielęgniarskiej, badanie fizykalne, zakażenia szpitalne, system informacji w ochronie zdrowia, zajęcia fakultatywne do wyboru: język migowy lub współpraca w zespołach opieki
 • w zakresie opieki specjalistycznej: choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne, chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne, położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne, psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne, anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia, pielęgniarstwo opieki długoterminowej, neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne, geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, opieka paliatywna, podstawy rehabilitacji, podstawy ratownictwa medycznego, badania naukowe w pielęgniarstwie, seminarium dyplomowe

W trakcie kształcenia praktycznego student studiów pierwszego stopnia nabywa umiejętności w zakresie:

 • udzielania świadczeń związanych z promocją zdrowia i profilaktyką chorób;
 • udzielania pierwszej pomocy i podejmowania działań ratowniczych w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej;
 • rozpoznawania problemów zdrowotnych i określania priorytetów w opiece pielęgniarskiej;
 • samodzielnego organizowania, planowania i sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki pielęgniarskiej nad osobą chorą, z niepełnosprawnością i umierającą, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej;
 • samodzielnego udzielania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych (w zakresie określonym w przepisach);
 • decydowania o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
 • współpracy z rodziną i/lub opiekunem pacjenta w realizacji ustalonych celów opieki pielęgniarskiej oraz prowadzenia działań edukacyjnych;
 • przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego w celu postawienia diagnozy pielęgniarskiej;
 • wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne, niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich;
 • dokonywania analizy jakości opieki pielęgniarskiej;
 • organizowania pracy własnej i podległego personelu oraz współpracy w zespołach opieki zdrowotnej.

zakres_zajec_praktycznych_i_praktyk_zawodowych.jpg